Mobil: +420 739 322 222
E-mail: info@vzduchoplavec.cz

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí vztah mezi společností Simply Safe s.r.o. (držitel povolení leteckých prací) (dále jen „provozovatel “) a objednatelem a kupujícím služby poskytované provozovatelem (dále jen “zákazník“). Službou se rozumí vyhlídkový let horkovzdušným balónem dle podmínek stanovených provozovatelem a objednávky zákazníka (dále jen „služba“).
 2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. mezi provozovatelem a klientem, tj. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána nebo která službu využije, pokud je odlišná od zákazníka (dále jen „klient“). Uvedené smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, smluvními podmínkami, sjednanými v objednávce zákazníka a potvrzení objednávky provozovatele, a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Odchylné smluvní podmínky sjednané v objednávce zákazníka a potvrzení objednávky provozovatele mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. Provozovatel, společnost Simply Safe s.r.o., IČ: 26775051, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka92921, má oprávnění provozovat letecké práce, vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny, tj. služby (dále jen „služby “).
 4. Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele www.vzduchoplavec.cz.
 5. Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy provozovatel potvrdí zákazníkovi přijetí jeho objednávky, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách provozovatele, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (dále jen „smlouva“). Objednávkou zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi službu, tj. vyhlídkový let horkovzdušným balónem za podmínek stanovených v objednávce a potvrzení objednávky a stanovených těmito VOP, a dále závazek zákazníka zaplatit za tuto službu sjednanou kupní cenu.
 3. Smluvními stranami jsou provozovatel a zákazník.
 4. Bezprostředně po uzavření smlouvy vydá provozovatel zákazníkovi doklad o koupi služby – letenky (dále jen „letenka“).
 5. Při objednání služeb je zákazník povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem při objednání služeb jsou provozovatelem považovány za správné.
 6. Veškerá prezentace služeb umístěná na internetových stránkách provozovatele je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) se nepoužije.
 7. Internetové stránky provozovatele obsahují informace o službách. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 8. Před zasláním objednávky zákazníkem je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník provozovateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou zákazníkem v objednávce.
 9. Provozovatel má vždy právo v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 11. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a email. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto ustanovení není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů zákazníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob doručujících letenku nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.
  Osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů viz Ochrana osobních údajů ze stránek www.vzduchoplavec.cz. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se zákazník domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • ožádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Zákazník má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Objednávkou služby zákazník dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně se zasíláním pošty na svoji e-mailovou adresu, případně na poštovní adresu či SMS na mobilní telefon. Tuto službu lze kdykoliv zrušit zasláním žádostina info@vzduchoplavec.cz, osobně na provozovně provozovatele, či dopisem na adresu sídla provozovatele.

III. Letenka

 1. Platnost letenky zakoupené u provozovatele, případě jeho smluvních partnerů (uvedených na www.vzduchoplavec.cz) je 1 rok ode dne uhrazení plné ceny, nebo zálohy.
 2. Platnost platné letenky je možné po dohodě s provozovatelem prodloužit, ale provozovatel má právo za takové prodloužení požadovat poplatek dle ceníku, který je uveden na internetových stránkách provozovatele.
 3. Letenka opravňuje k letu ze všech startovacích míst, která jsou uvedena na internetových stránkách provozovatele. V případě, že letenka byla zakoupena v rámci mimořádné akce pořádané provozovatelem, může být provozovatelem platnost letenky omezena jen na některá místa startu. V případě dodatečné změny místa startu je možné doplatit rozdíl cen dle platného ceníku v termínu plánovaného letu. Provozovatel má právo měnit místo startu i bez předchozího souhlasu zákazníka.
 4. Letenka je přenosná, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Provozovatel neúčtuje žádné dodatečné náklady v případě, že za sebe zákazník, popř. klient určí náhradní osobu.
 5. Zákazník si letenku vyzvedne osobně v provozovně či sídle provozovatele, nebo u smluvních prodejců, případně mu bude zaslána poštou, nebo elektronicky způsob doručení – převzetí letenky si zákazník zvolí při objednávce služby. Pokud není sjednán způsob doručení letenky, bude letenka doručena na dodací adresu zákazníka prostřednictvím služeb České pošty a.s. Internetové stránky provozovatele obsahují též informace o nákladech spojených s balením a dodáním letenky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním letenky, které jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele, platí pouze v případech, kdy je letenka doručováno v rámci území České republiky.

IV. Služba a cena za službu

 1. Zákazník, popř. klient může využít zakoupenou službu pouze s platnou letenkou nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s provozovatelem uzavřenu smlouvu o spolupráci, a vždy až po uhrazení celé částky kupní ceny za službu, anebo s platnou výherní či dárkovou poukázkou bezplatné povahy, vydanou a certifikovanou provozovatelem.
 2. Služba zahrnuje let horkovzdušným balónem (dále jen „let“) v trvání cca 50-70 min a dále tradiční křest nových vzduchoplavců s vystavením křestního listu vzduchoplavce. Délka trvání letu může být v závislosti na daných meteorologických a místních podmínkách přiměřeně zkrácena nebo prodloužena rozhodnutím pilota nebo velitele balónu. Pokud je délka letu zkrácena nejvýše o 15 minut, nemá zákazník nárok na vrácení části ceny za dobu, o kterou byl let zkrácen.
 3. Cenu služby je zákazník povinen uhradit provozovateli v plné výši nejpozději 24 hodin před termínem konání letu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V ceně za službu je kromě letu a křtu rovněž zahrnuto zákonem stanovené pojištění pasažérů.
 4. Ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách provozovatele. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na daňovém doklady nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné platné sazby DPH. Provozovatel je oprávněn připočíst k ceně služby náklady na doručení letenky zákazníkovi.
 5. Cena za službu a případné náklady spojené s dodáním letenky může být zákazníkem uhrazena hotově, dobírkou nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele. Pokud zákazník nesdělí způsob úhrady ve své objednávce a smluvní strany se nedohodnou jinak, stanoví způsob úhrady provozovatel.
 6. Společně s cenou za službu je zákazník povinen zaplatit provozovateli také náklady spojené s balením a dodáním letenky ve smluvené výši.
 7. Provozovatel nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit cenu za služby předem.
 8. Pokud zákazník uplatňuje slevu z ceny služby, je povinen to oznámit provozovateli dopředu při objednávce. Pokud tak neučiní, nemusí provozovatel slevu uznat. Jednotlivé slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami.
 9. Prodloužení služby – letenky, je možné dle odst. X. bod. 4 zánik smlouvy.
 10. Provozovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny za služby ještě před odesláním letenky zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
 11. Podle zákona o evidenci tržeb je provozovatel povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Rezervace letu

 1. Po obdržení letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky zákazník, popř. klient postupuje:
  1. ožádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 2. Zákazník, popř. klient má právo rezervovat let pouze v době platnosti certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky. Podmínky platnosti viz bod „X. Zánik smlouvy“.
 3. Před rezervovaným letem provozovatel telefonicky, nebo pomocí SMS potvrdí zákazníkovi, popř. klientovi platnost termínu letu v závislosti na povětrnostních podmínkách k provedení bezpečného letu a to:
  1. v případě ranního letu: den před rezervovaným letem v podvečer nejpozději do 20 hod, Vás budeme telefonicky, nebo SMS kontaktovat k upřesnění realizace letu, místa a času setkání.
  2. v případě večerního letu: V den rezervovaného letu nejpozději do 12 hodin, Vás budeme telefonicky, nebo SMS kontaktovat k upřesnění realizace letu, místa a času setkání.
  Provozovatel za tímto účelem zajistí aktuální leteckou předpověď počasí od Českého hydrometeorologického ústavu, na základě, které rozhodne o tom, zda a ze kterého startovacího místa bude let uskutečněn.
 4. Zákazník tímto bere na vědomí, že srážky, příliš silný vítr, jakož i varovné předpovědi počasí či negativní doporučení Českého hydrometeorologického ústavu let vylučují. Zejména doporučení Českého hydrometeorologického ústavu je v tomto směru pro provozovatele závazné, a to především z důvodu účinné ochrany zdraví a majetku zákazníka, popř. klienta. Provozovatel upozorňuje zákazníka, popř. klienta, že rozhodnutí k provedení letu z důvodů dodržení všech bezpečnostních hledisek, právních předpisů a povětrnostních a dohledových podmínek je výhradně v pravomoci pilota, popř. velitele balónu. Zákazník, popř. klient tímto bere na vědomí, že předpověď počasí a z tohoto plynoucí doporučení není stoprocentním popisem budoucího stavu počasí, nýbrž pouze kvalifikovaným odhadem budoucího vývoje, a proto nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu za zrušený let z důvodu výše uvedených, než jak je uvedeno dále v těchto VOP, a to ani v případě, že se negativní předpověď počasí nevyplní a let by byl jinak uskutečnitelný.
 5. Pokud by nemohl být domluvený termín letu z důvodů nevhodných povětrnostních podmínek, resp. negativního doporučení Českého hydrometeorologického ústavu dodržen, muže si zákazník rezervovat náhradní termín dle bodu V odstav. 1 písmena a), popřípadě dle písmena b) který platí pouze pro Letenku romantik.
 6. Let je možné uskutečnit pouze v době platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky. Pokud si zákazník, popř. klient rezervuje termín letu a ten není uskutečněn z důvodu nepříznivého počasí, platnost letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky se bez navýšení ceny prodlužuje nejméně do doby konání domluveného náhradního termínu letu, pokud není mezi smluvními stranami domluveno jinak.
 7. Klient má právo termín letu změnit nebo stornovat. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době delší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, neplatí žádný poplatek a může si následně rezervovat náhradní termín letu. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době kratší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání a klient neurči za sebe náhradní osobu, má provozovatel právo požadovat storno poplatek ve výši až 100 % ze smluvní ceny za požadovanou službu.
 8. Klient má možnost rezervace pouze jednoho termínu, vícečetné rezervace nejsou přípustné. V případě neuskutečnění letu je možné zarezervovat další termín.

VI. Letová omezení

 1. V případě že dojde ke zrušení letu na místě srazu ze strany zákazníka, popř. klienta z důvodu níže uvedeného letového omezení a nebude určena náhradní osoba (osoby) má provozovatel právo požadovat storno poplatek ve výši až 100 % ze smluvní ceny za požadovanou službu. Z letu jsou z bezpečnostních důvodů vyloučeni a letu se nemohou účastnit těhotné ženy, děti o výšce méně než 135 cm a osoby, které nemohou v průběhu celého letu stát.
  Osoby mladší 18 let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby nebo po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce. Směrem nahoru není věková hranice stanovena, rozhodující je však individuální fyzický stav zákazníka, popř. klienta.
 2. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, popř. klientovi před letem navštívit svého ošetřujícího lékaře, a to zejména v případě, že má zákazník, popř. klient nějaké pravidelné potíže nebo je-li v péči specializovaných zdravotnických zařízení s onemocněním srdce, krevního oběhu, s respiračními onemocněními a v případě snížené pohyblivosti (kolena, kyčle apod.). Všechny osoby jsou provozovatelem před letem informovány o možném riziku letu balónem.
 3. Provozovatel prostřednictvím pilota nebo velitele balónu může provedení letu odmítnout, existuje-li podezření na požití alkoholu nebo drog před letem ze strany zákazníka, popř. klienta.

VII. Pravidla letu

 1. Zákazník, popř. klient se obleče tak, jako by ve stejné roční době hodlal podniknout pěší výlet. Vhodné je tmavší oblečení z přírodních materiálů, nikoliv nové. Bezpodmínečně nutné jsou pevné boty bez podpatku. V případě oblečení, které je nepřiměřené účelu, může být zákazník, popř. klient vyloučen pilotem nebo velitelem balónu z přepravy.
 2. Fotografování a filmování během letu je povoleno pouze pro soukromé účely a pro vlastní potřebu. Zákazníkům, popř. klientům je výslovně zakázáno fotografovat, případně natáčet a následně zveřejňovat vše co by mohlo být kvalifikováno jako porušení osobního soukromí (například detaily osob, dvoru, bytu, domu na zemi) Komerční filmování a pořizování fotodokumentace lze provádět pouze dle zvláštních podmínek stanovených provozovatelem. Za kamery, brýle, fotoaparáty, kamery a jiné osobní věci zákazníka, popř. klienta provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Vezme-li zákazník, popř. klient uvedené předměty s sebou do balónu, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z účastníků ručí účastník, který veze tyto přístroje s sebou.
 3. Při přípravě ke startu, při startu samotném, během letu, a především před přistáním pilot zákazníkovi, popř. klientovi udělí pokyny, jak se chovat. V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí být všechny pokyny pilota nebo velitele balónu respektovány. Pokud zákazník, popř. klient bude souhlasit, může se spolu s pilotem podílet na přípravě k letu a na činnostech po přistání balónu. Je vítána každá pomocná ruka.
 4. Provozovatel upozorňuje, že v doprovodném vozidle mají místo pouze zákazníci, popř. klienti s platnou letenkou – tj. účastníci samotného letu. Přátelé, známí nebo rodinní příslušníci zákazníků, popř. klientů, mohou sledovat let ve vlastním voze za doprovodným vozidlem. V některých odůvodněných případech je nutné, že doprovodné vozidlo musí pro naložení a odvoz balónu najet na pole nebo louku. V těchto případech je nutné, aby další vozidla v každém případě zůstala na veřejných komunikacích – silnicích/cestách.
 5. Podle platné právní legislativy pro oblast letectví, jsou zákazníci, popř. klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnosti přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny atd.).

VIII. Pojištění

 1. Každý zákazník, popř. klient je řádně pojištěn dle platných právních předpisů provozovatelem.
 2. Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi, veliteli balónu nebo provozovateli po přistání.

IX. Výherní a dárkové poukázky

 1. Provozovatel vydává v rámci své obchodní činnosti výherní a dárkové poukázky, které majitele opravňují k bezplatnému letu za podmínek uvedených na poukázce a v těchto VOP. Výherní a dárkové poukázky mohou být distribuovány pověřenými třetími osobami, musí však být vydány a certifikovány provozovatelem, který se tak zavazuje k poskytnutí bezplatného letu jejich oprávněnému majiteli.
 2. Platnost výherní a dárkové poukázky je uvedena na poukázce, jinak činí 1 rok od vydání. Bez uvedení vydání není poukaz platný.
 3. Smluvní vtah mezi provozovatelem a oprávněným majitelem výherní či dárkové poukázky vzniká v okamžiku, kdy oprávněný majitel obdrží poukázku od provozovatele nebo třetí osoby pověřené distribucí.
 4. V případě, že oprávněný majitel výherní nebo dárkové poukázky postoupí tuto poukázku třetí osobě, je tato osoba povinna při rezervaci letu předložit provozovateli darovací či kupní smlouvu, na základě, které se stala novým majitelem výherní či dárkové poukázky.

X. Zánik smlouvy

 1. Pokud zákazník, popř. klient nevyužije službu do vypršení doby platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky, smlouva bez náhrady zaniká a zákazník nemá právo na vrácení již zaplacené kupní ceny.
 2. Zákazník, který je spotřebitelem a smlouvu uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory provozovatele má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, resp. převzetí či doručení letenky. Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Letenka musí být zákazníkem provozovateli vrácena do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy provozovateli. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením letenky provozovateli. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od zákazníka přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení letenky zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník letenky vrátí nebo prokáže, že letenky provozovateli odeslal. V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit, je provozovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí letenky zákazníkem. V takovém případě vrátí provozovatel zákazníkovi cenu za službu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
 3. Před vypršením platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky (neplatí pro poukazy, které vydala zážitková agentura, zde se podmínky řídí VOP té agentury, které poukazy vydali) lze smlouvu ukončit pouze vzájemnou dohodou mezi provozovatelem a zákazníkem (tedy tím kdo provedl úhradu), přičemž provozovatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši až 40 % z ceny služby, to neplatí v případě poukázek na bezplatný let. Smluvní pokuta může být provozovatelem započítána na již uhrazenou kupní cenu. Zákazník musí provozovateli vrátit letenku, včetně předložení nákupního dokladu. Bez těchto náležitostí nelze dohodu uzavřít.
 4. Smlouva před vypršením doby platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky zaniká bez náhrady a zákazník nemá právo na vrácení již zaplacené kupní ceny v případě, že:
  1. zákazník, popř. klient se nedostaví v dohodnutém termínu letu bez omluvy nebo odůvodnění na místo setkání;
  2. zákazník, popř. klient zruší dohodnutý termín letu méně než 24 hodin před konáním letu, aniž by za sebe určil náhradní osobu,
  3. zákazník, popř. klient je z letu vyloučen pilotem nebo velitelem balónu pro podezření na požití alkoholu nebo drog před letem nebo pro nevhodnost oděvu a obuvi;
  4. zákazník, popř. klient, který se dostaví v dohodnutém termínu letu na místo setkání, je v souladu s těmito VOP z bezpečnostních důvodů z přepravy vyloučen a neurčí za sebe náhradní osobu;
  5. zákazník, popř. klient je z letu vyloučen pilotem nebo velitelem balónu, pokud bude naplněn odstavec VI. Letové omezení bodu 1.
 5. Prodloužení letenky:
  1. pokud měl zákazník, popř. klient v době platnosti letenky rezervovány postupně minimálně 3 termíny letu a let se z důvodu nepřízně počasí neuskutečnil, bude mu platnost letenky či letenky prodloužena o dalších 1 rok ZDARMA a to automaticky. Pokud v době platnosti voucheru nebyla provedena žádná rezervace, letenka je po skončení platnosti propadlá, nelze jí již využít a platnost takové letenky již NELZE PRODLOUŽIT.
  2. Pokud platnost letenky již uplynula a zároveň pokud zákazník, popř. klient neprovedl v době platnosti alespoň 1 řádnou rezervaci letu, ale let se nekonal z důvodu spočívající výlučně na straně klienta, je možno platnost letenky po dohodě s provozovatelem prodloužit za poplatek 605,- Kč o dalších 6 měsíců.
  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u provozovatele na adrese jeho provozovny, případně na adrese jeho sídla.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. V jednotlivých případech může provozovatel realizací letu pověřit jinou dodavatelskou společnost, provozující rovněž balónové lety a splňující stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená společnost.
 2. Provozovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@vzduchoplavec.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníkovi zašle provozovatel na elektronickou adresu zákazníka. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem a zákazníkem ze smlouvy.
 4. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. Smlouva včetně VOP je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Simply Safe s.r.o. Na Folimance 2155/15, Vinohrady 120 00, IČ: 26775051, adresa elektronické pošty info@vzduchoplavec.cz , telefon +420 739 322 222 , datová schránka: d2g4w9
 8. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2019.